بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار‌ گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه است. جامعۀ آماری این پژوهش را زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه تشکیل می‌دهند. به این ترتیب که در ابتدا از داوطلبین ثبت‌نام به عمل آمد و با ارائه پرسش‌نامه تعارضات زناشویی در میان زنان داوطلب، تعداد 24 زن که نمرۀ پایین‌تر از میانگین در این آزمون کسب کردند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند و طی 6 جلسۀ 90 دقیقه‌ای، الگویی از درمان مرور زندگی با تأکید بر هستی‌شناسی اسلامی اسمعیلی در مورد آنها اجرا گردید. روش این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که درمان مرور زندگی با تأکید بر هستی‌شناسی اسلامی با گسترش دید هستی‌شناسانۀ افراد نسبت به اعمال، اهداف و رفتارهای خود و همچنین تغییر ارزش‌گذاری‌های خود در زندگی و تجدیدنظر در موقعیت‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی آنها مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficiency of Review of Life with an Islamic Ontological Orientation on Reduction of Marital Conflicts for Women with Addicted Husbands in the Crisis of Kermanshah Earthquake

نویسندگان [English]

  • Maryam Seyfi 1
  • Masouma Isma’ili 2
1 MA in Allama Tabatabaie University, Tehran, Iran
2 Associate Professor in Allama Tabatabaie University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims at investigating the efficiency of reviewing life with an Islamic ontological orientation on reduction of marital conflicts for women with addicted husbands in the crisis of Kermanshah earthquake. The statistical population in this study consisted of women with addicted husbands in the crisis of Kermanshah earthquake. Firstly, the volunteers were registered and the questionnaire of marital conflicts was handed out among them. 24 women with low scores were selected and were randomly assigned into experimental and control group (12 subjects in each group). A model of review of life treatment with an emphasis on Isma’ili Islamic ontology was conducted for them. The research method was experimental of pretest-posttest model with a control group. The data were analyzed using covariance statistical test. Considering the findings of the study, we can say that review of life treatment with an emphasis on Islamic ontology was effective through widening the individuals’ ontological view towards one’s deeds, goals and behaviors, as well as changing one’s values in life and reviews in individual, family and social situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • review of life
  • Islamic ontology
  • marital conflict
  • addiction
  • crisis of earthquake