دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-120 
3. شاخص‌های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی

صفحه 43-64

محمد فرهوش؛ حسین رادمرد؛ محمدحسین ماهوری؛ سکینه قربانی