مراحل شکل‌گیری ایمان از دیدگاه فولر و نقد آن

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

در میان نظریه‌پردازانی که به بررسی تحول ایمان از منظر روان‌شناختی پرداخته‌اند، فولر به‌عنوان صاحب‌نظری مهم، برجسته و تأثیرگذار شناخته ‌شده است. این مقاله به بررسی سه مسئلۀ مهم در این عرصه از دیدگاه او پرداخته است. اول اینکه، فولر ایمان را چگونه توصیف و تحلیل می‌کند؟ دوم اینکه، ایمان چگونه در طول عمر متحول می‌شود؟ سوم اینکه، نقاط قوت و ضعف نظریه وی کدام است؟ روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و انتقادی است. یافته‌ها در پاسخ به این پرسش‌ها چنین است که ایمان کنش عام انسانی است و هر انسانی بماهو انسان با آن درگیر می‌شود و به کسب و اکتساب ایمان می‌پردازد. وی تحول ایمان را در قالب یک پیش‌مرحله و شش‌ مرحله به تصویر می‌کشد. تأثیرپذیری وی از آموزه‌های مسیحی، تمرکز بر ساختار و عدم توجه به مضمون و محتوای ایمان و ابتنای مراحل تحول ایمان بر دیدگاه پیاژه از مهم‌ترین اشکالات و نقدها بر دیدگاه وی در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stages of Formation of Faith in Fuller’s View and Criticizing it

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Nowzari 1
  • Mahdi Ghulami 2
1 Assistant Professor in Department of Educational Sciences, Research Center of Seminary and University, Qom, Iran
2 PhD Student of Philosophy of Science, Islamic Azad University, Branch of Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Among the theoricians who have investigated the evolution of faith from psychological viewpoint, Fuller is known as a prominent and influential authority. The present article investigates three important issues from his view. Firstly, how does Fuller describe and analyze faith? Secondly, how does faith evolve in one’s lifetime? Thirdly, what are the weak and strong points in his theory? The research method is descriptive-analytical and critical. The findings are as follows: faith is the human’s general action and every human, as he is a human being, is involved in faith, dealing with acquiring it. He depicts the faith’s evolution in the form of a pre-stage and six stages. His being influenced by Christian doctrines, focus on the structure, no attention to theme and content of faith and basing the stages of evolution on Piaget’s view are among the most important drawbacks of his view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuller
  • indistinctive faith
  • projective faith
  • narrative faith
  • common faith
  • individualized faith
  • emotional faith
  • worldwide faith