بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه دولتی پیام نور اراک، معلّم آموزش و پرورش اصفهان ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی نقش اصول و روش‌های تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی، در دورۀ تأدیب می‌پردازد. جامعۀ آماری، منابع مرتبط با موضوع تحقیق است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شده است. در بخش توصیفی، اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل به صورت کیفی و یادداشت‌برداری صورت گرفت. برای دستیابی به پاسخ پرسش‌های پژوهش، ضمن مطالعۀ پیشینه، منابع مرتبط با موضوع تربیت اسلامی و سلامت اجتماعی مطالعه گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از این بود که رویکرد سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب، شامل مقوله‌های مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی و شکوفایی اجتماعی، عدم خشونت، عدم سرقت و دزدی، رعایت حقوق افراد، رضایت از زندگی و امنیت اجتماعی است. اصل تربیتی عزت، موجب مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و عدم سرقت؛ اصل فضل، سبب مشارکت اجتماعی؛ اصل عدل، باعث شکوفایی اجتماعی، امنیت اجتماعی و عدم خشونت؛ اصل تغییر ظاهر، موجب پذیرش اجتماعی و امنیت اجتماعی، و اصل مسئولیت سبب پذیرش اجتماعی، عدم سرقت و امنیت اجتماعی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Islamic Education in Providing Social Health in the Disciplinary Period

نویسنده [English]

  • Zohre Owliyaie
MA of Islamic Education and Training, State University of Payam Noor, Arak, Iran
چکیده [English]

This paper analyzes the role of principles and methods of Islamic education in providing social health during the disciplinary period through a descriptive-analytical method. The statistical society is related to the subject matter of the research, which has been done through targeted sampling. In the descriptive section, the information was collected in an analytical method from library resources and recorded in a notebook. In order to answer the research questions, while studying the background sources, the resources related to Islamic education and social health were studied. Findings of the research indicate that the social health approach in the disciplinary period includes social participation, social solidarity, social acceptance and social flourishing, nonviolence, no robbery and theft, respect for the rights of others, life satisfaction and social security. The educational principle of self-esteem leads to social participation, social acceptance, social flourishing and no robbery. The principle of superiority causes social participation. The principle of justice brings about social prosperity, social security and non-violence. The principle of apparent change leads to social acceptance and social security, and the principle of responsibility leads to social acceptance, no robbery and social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational principles
  • Islamic education
  • social health
  • approaches
  • disciplinary period