نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی واحد دزفول دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

عوامل متعددی بر سطح اضطراب مرگ مؤثر است. برخی از مطالعات، نقش هوش هیجانی و هوش معنوی را در اضطراب مرگ نشان داده‌اند. هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود که 260 نفر از دانشجویان به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌های هوش معنوی بدیع و همکاران، هوش هیجانی شوت و همکاران و اضطراب مرگ ناهاریک و همکاران استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های آماری از میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ضریب همبستگی ساده نشان داد که بین هوش معنوی و هوش هیجانی با اضطراب مرگ رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. همچنین، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی، 36 درصد از واریانس اضطراب مرگ را تبیین و پیش‌بینی می‌کنند. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش هوش هیجانی و افزایش هوش معنویی افراد می‌تواند سطح اضطراب مرگ را کاهش دهد و استفاده از معنویت می‌تواند یکی از راهکارهای مقابله‌ای در افراد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Predicting Death Anxiety in Female Students

نویسندگان [English]

  • Kobra Kazemian Moqadam 1
  • Faranak Kalantarian 2
1 assistant professor, the department of psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 M.A. in Department of Counseling, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Several factors affect the level of death anxiety. Some studies have shown the role of emotional intelligence and spiritual intelligence in death anxiety. The aim of this study is investigating the role of spiritual intelligence and emotional intelligence in predicting death anxiety in female students of Islamic Azad University of Dezful. The statistical population of the study included all female students of Dezful Islamic Azad University. For this purpose, 260 female students were selected through simple random selection. To measure the research variables, the Spiritual Intelligence Scale exquisite et al (1389), shot Emotional Intelligence and death anxiety Naharyk et al were used. To analyze the statistical data, the mean, standard deviation, minimum and maximum scores and Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. The results of the analysis of the correlation coefficient between intellectual intelligence and emotional intelligence and death anxiety showed that there is a significant negative relationship between them. Besides, data analysis using multiple regression analysis showed that emotional intelligence and spiritual intelligence are determining in explaining and predicting 36 percent of the death anxiety variation. The results of this study showed that increasing the emotional intelligence and increasing spiritual intelligence can reduce the level of anxiety in the death of the elderly, and using spirituality can be a coping strategy for individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • emotional intelligence
  • death anxiety