کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی، مؤسسۀ اخلاق و تربیت ، قم، ایران

2 استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، بر رضایتمندی زوجین است. این بستۀ آموزشی شامل مهارت‌های کلامی (سبک گفت‌وگو، گوش دادن، ابراز وجود، حل‌تعارض) و غیرکلامی (همکاری در منزل، رعایت احترام، نظافت و پاکیزگی و روابط جنسی) بوده است. نمونۀ آماری شامل 30 زوج (60 نفر) از دانشجویان دانشگاه قم و طلاب مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم، در قالب دو گروه شاهد و آزمایش که هر گروه متشکل از 15 زوج بودند و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و پیش‌آزمون _ پس‌آزمون بوده است. ابزار پژوهش شامل بستۀ آموزشی محقق‌ساخته مهارت‌های ارتباطی زوجین و فرم کوتاه پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ بوده است. نتیجه تحقیق نشان داد، برنامه آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در بهبود عامل مدیریت رابطه، بهینه کردن هماهنگی در مسائل مذهبی، برنامه آموزشی، حل‌تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی، اوقات فراغت، مسائل شخصیتی، خانواده و دوستان، فرزندپروری، نقش‌های زناشویی مؤثر بوده است. در نهایت، می‌توان گفت بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی زوجین مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زوجین تأثیر مثبت و معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Educational Pack for Relational Skills Based on Islamic Teachings in Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Sajjad Fathi-zade 1
  • Reza Mahkam 2
  • Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi 3
1 Master of Islamic Psychology, Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 lecturer (Ph.D.) in psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims at investigating the efficiency of educational pack foe relational skills based on Islamic teachings in spouses’ satisfaction. This educational pack includes verbal skills (conversation style, listening, self-expression, resolving conflict) and non-verbal skills (cooperation in house, observing respect, cleanliness and hygiene and sexual relations). The statistical sample consisted of 30 couples (60 subjects) from students in Qom university and students in seminary center in Qom, selected through simple random selection and assigned into the control and experimental groups, each consisting of 15 subjects. The study was of semi-experimental type and pretest-posttest model. The research tool included researcher-made educational pack for relational skills of couples and the short questionnaire of marital satisfaction. The result of the study showed that the educational program for relational skills based on Islamic teachings was effective in improving the management of relationship, improving the harmony in religious issues, educational program for resolving conflicts, financial management, sexual relations, free times, personality issues, family and friends, nurturing children, and marital roles. Finally, we can say the educational pack for relational skills of the couples based on Islamic teachings has had a positive and meaningful effect on the couple’s satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational package
  • communication skills
  • marital satisfaction
  • verbal skills
  • non-verbal skills