ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 استادیار روان‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل بیت‰ بوده است. برای این منظور، ابتدا آیات و روایات مرتبط مورد مطالعه، دسته‌بندی و مفهوم‌سازی قرار گرفت و پس از طی مراحل سنجه‌سازی، در ضمن پرسشنامه‌ای 10 گویه‌ای بین 385 نفر دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه که با روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. یافته‌ها نشانگر آن است که مقیاس دارای دو عامل نگرش به حجاب و پایبندی به حجاب بوده و از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است (آلفای کرونباخ برابر 812/0). اعتبار پرسش‌نامه از طریق دو نیمه کردن با روش اسپیرمن براون و گاتمن 781/0 و 780/0 است. میانگین095/0 موافقت کارشناسان در بررسی روایی محتوا نشان داد که پرسش‌نامه دارای روایی مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing and Validating the Scale of Committing to Hijab

نویسندگان [English]

  • Muhammad Zare’i Tubkhana 1
  • Abbas Ali Haratiyan 1
  • Hadi Irshad Husseini 2
  • Muhammad Sadeq Shuja’ie 3
1 PhD Student of Psychology/ Research Center of Seminary and University, Qom, Iran
2 MA of Psychology, IKI, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims at designing, constructing and validating the scale of committing to hijab based on the teachings of the Holy Quran and hadiths of the Prophet’s Household. To do so, first we classified and conceptualized the related verses and hadiths. After the steps of making assessments, a ten-item questionnaire was handed out among 385 female high school students selected through random cluster sampling. The findings showed that the scale has two factors of “attitude towards hijab” and “committing to hijab” with a desirable internal consistency (Cronbach’salph = 0.812). The reliability of the questionnaire was obtained through split-half method using Spearman-Brown (0.781) and Guttmann (0.780). The mean of the experts’ agreement in assessing the validity of the questionnaire (0.095) showed that it enjoys a proper level of validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Committing to Hijab
  • Reliability
  • Validity