دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 1-122 
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب

صفحه 7-18

محمد زارعی توپخانه؛ عباس‌علی هراتیان؛ هادی ارشاد حسینی؛ محمدصادق شجاعی


3. مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت

صفحه 37-58

سیدعباس ساطوریان؛ حسین رضائیان بیلُندی؛ علی صادقی سرشت؛ انسیه رضایی گل‌آبادی


4. از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

صفحه 60-80

عبدالله رحیمی؛ رحیم میردریکوندی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی