از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف شناسایی رابطه و مدل ارتباط علّی بین خداآگاهی و خودمهارگری با میانجی‌گری خودآگاهی و حرمت خود در میان زنان و مردان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که از روش تحلیل مسیر، برای تجزیه و تحلیل داده‌های چهار مقیاس خداآگاهی، خودکنترلی، خودشناسی انسجامی و حرمت خود که به-طور هم‌زمان بر روی 322 نفر از دانشجویان جامعه‌المصطفی و جامعه‌الزهرا با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اجرا شده بود، استفاده شد. یافته‌ها حاکی از وجود رابطه معنادار و مثبت بین خداآگاهی و خودمهارگری با میانجی‌گری خودآگاهی و حرمت خود و برازش مطلوب مدل علّی ارائه شده و الگوی تحلیل مسیر خداآگاهی تا خودمهارگری از طریق میانجی-گری خودآگاهی و حرمت خود بود. بنابراین، تأثیر خداآگاهی و ذکر و یاد خداوند در خودمهارگری از طریق فرایندهای خودآگاهی و حرمت خود، تبیین‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From God-awareness to Self-control; The Test of a Model through the Path Analysis

نویسندگان [English]

  • Abdullah Rahimi 1
  • Rahim Mirdirikvandi 2
  • Mas῾ud Nur-Alizade Mianji 3
1 MA in Psychology, UAE, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, IKI, Qom, Iran
3 PhD Student of Psychology, IKI, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at identifying the relationship and the model of causal relation between God-awareness and self-control with intermediating role of self-awareness and self-respect among men and women. The research method is descriptive and of correlation type. The path analysis method was used to analyze the data of four scales of God-awareness, self-control, consistent self-knowledge, and self-respect. The scales were tested on 322 university students in Jame’a al-Zahra and Jame’a al-Mustafa, selected through cluster sampling method. The findings show a meaningful positive relationship between God awareness and self-control with the intermediating role of self-awareness and self-respect. Thus, the effect of self-awareness and mentioning God in self-control is explainable through the processes of self-awareness and self-respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God-awareness
  • self-control
  • Self-awareness
  • Self-respect
  • Path Analysis