چشم‌انداز شکل‌گیری روان‌شناسی بر اساس مبانی قرآنی: رویکردی مقایسه‌ای- تحلیلی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به هدف ارائه چشم‌اندازی از روان‌شناسی اسلامی بر اساس مبانی قرآنی در مقایسه با رویکردهای عمده روان‌شناسی به انجام رسید. بدین منظور به منابع اسلامی به خصوص قرآن مراجعه شد. مبانی روان‌شناسی اسلامی در گستره هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناسی، الهیاتی، ارزش‌شناختی و روش‌شناختی استخراج گردید. سپس این مبانی با مبانی روان‌شناسی موجود به روش توصیفی – تحلیلی مقایسه و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که روان‌شناسی اسلامی در شش بعد اساسی با روان‌شناسی موجود تفاوت بنیادین دارد: الف) موضوع، ب) عوامل و فرایندهای تغییر روان‌شناختی ج) گستره  د) هدف
هـ) مسأئل و) و روش بررسی.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outlook of Formation of a Psychology Based on the Quranic Foundations: A Comparative-Analytical Approach

نویسنده [English]

  • Rahim Narooei Nosrati
associate professor, the Department of Psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at presenting an outlook of the Islamic psychology based on the Quranic foundations compared with the major psychological approaches. To do so, we referred to Islamic sources, especially the Quran. The foundations of Islamic psychology were extracted in the spheres of ontology, anthropology, epistemology, theology, values, and methodology. Then, those foundations were compared to the existing psychological foundations and were analyzed through a descriptive-analytical method. The findings showed that the Islamic psychology is fundamentally different from the existing psychology in six basic aspects: (a) subject, (b) factors and processes of psychological change, (c) scope, (d) goal, (e) issues, and (f) the investigation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perspective
  • Formation of Psychology
  • Foundations
  • Comparative-Analytical Approach
  • Faith (Sensual Acknowledgement)