مدل ساختاری روان آزردگی: نقش روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، حرص و حسادت

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که با هدف ارائه و آزمون مدل ساختاری برای تبیین روان‌آزردگی بر اساس صفات حرص و حسادت و با تاکید بر نقش میانجی روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه انجام شد. نمونه پژوهش را تعداد 384 نفر از دانشجویان دانشگاه خمین تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های‌ پنج عاملی شخصیت، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، مقیاس‌های اسلامی حرص- قناعت، و حسادت برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد و با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص‌های برازش نشان داد که مدل پیشنهادی اولیه از برازش مطلوب و قابل قبولی برخوردار بود. همچنین نقش میانجی روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه بین همه متغیرهای برون‌زا و روان‌آزردگی تایید و تمامی اثرات مستقیم به جز اثر حرص بر روان آزردگی از لحاظ آماری معنادار بودند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در نمونه پژوهش، ویژگی‌های روان‌شناختی عمیق‌تری همچون حرص و حسادت، نسبت به روان‌بنه‌ها وجود دارند که لازم است مورد توجه بالین‌گران و سایر متخصصین حوزه سلامت روانی قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Model of Neurosis: the Role of Initial Maladaptive Schemas, Greed and Envy

نویسندگان [English]

  • Sayyid Abbas Satouriyan 1
  • Hossein Rezaeian Bilondi 2
  • Ali Sadeqi Seresht 3
  • Ensiya Reza’I Gol-Abadi 4
1 PhD Student of Psychology, IKI, Qom, Iran
2 PH.D Student of Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, Qom, Iran
3 PhD Student of Psychology, IKI, Qom, Iran
4 Master student of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

The present study is a descriptive study of correlation type that aims at offering and testing a structural model for explaining neurosis based on greed and Envy, with an emphasis on the intermediary role of initial maladaptive schemas. The research sample composed of 384 students in Khomein University, selected through multi-stage random sampling. We used the questionnaires of five personality factors, the initial maladaptive schemas, the Islamic scales for greed-contentment and Envy to gather data, and analyzed them using the statistical method of path analysis. The fit indices showed that the initial suggested model enjoyed a desirable level of fitness. Similarly, the intermediary role of initial maladaptive schemas between all exogenous variables and neurosis was confirmed. All the direct effects except the effect of greed on neurosis were statistically meaningful. The findings of the research shows that in the research sample, there are some psychological features such as greed and Envy which are deeper than the schemas, and it is necessary for clinical psychologists and other practitioners in the field of mental health to pay attention to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial Maladaptive Schemas
  • Greed
  • Envy
  • Neurosis
  • Path Analysis