پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش پیش بینی افکار خودکشی بر اساس خداآگاهی و حرمت‌خود بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل رگرسیونی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان زن و مرد یکی از دانشگاه‌های بیرجند در سال 1398ـ1399 بوده است. نمونه این پژوهش تعداد 375 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، مقیاس‌های خداآگاهی (نورعلیزاده، 1390)، افکارخودکشی (بک، 1961) و حرمت‌خود (کوپر اسمیت، 1957) بودند. یافته‌های پژوهش نشان داد بین خداآگاهی و حرمت‌خود و افکارخودکشی رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که میزان افکار خودکشی، حرمت‌خود و خداآگاهی در میان زنان بیشتر از مردان است و این آمار در میان افراد مجرد به مراتب بیشتر از افراد متأهل بوده است. بر اساس یافته‌ها پیش‌بینی می‌شود که با ارتقای خداآگاهی و حرمت‌خود می‌توان بهداشت روانی افراد را افزایش داده و از شکل‌گیری افکار خودکشی پیشگیری و با آن مقابله کرد. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده بسته خداآگاهی بر گروهی از افراد آسیب‌پذیر به افکار خودکشی اجرا شود و اثربخشی آن بر کاهش افکار خودکشی ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting suicidal ideation based on students' lack of self-awareness and self-esteem

نویسندگان [English]

  • Mohammad Heydari 1
  • Reza Mahkam 2
  • Massoud Noor Alizadeh Mianji 3
1 Master of the Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict suicidal ideation based on self-awareness and self-esteem. The method of this research is descriptive correlation and regression analysis. The statistical population of this study included male and female students of one of the universities of Birjand in 1399-1397.
The sample of this study was 375 people who were selected by available sampling method. Measurement tools were God-awareness scales (Noor Alizadeh, 2011), suicidal ideation (Beck, 1961) and self-esteem (Cooper Smith, 1957).
Findings showed that there is a significant negative relationship between self-awareness and self-esteem and suicidal ideation. The findings also show that the rate of suicidal ideation, self-esteem and self-awareness is higher among women than men, and this figure was much higher among single people than married people. Based on the findings, it is predicted that by promoting self-awareness and self-respect, it is possible to increase the mental health of individuals and prevent and counteract the formation of suicidal ideation. It is suggested that in future research, God-awareness package be applied to a group of people vulnerable to suicidal ideation and its effectiveness on reducing suicidal ideation be evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God-awareness
  • self-esteem
  • suicide ideas
  • piety
  • depression