اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد راهنمایی و مشاوره، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران

چکیده

افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع به ویژه در میان زنان زندانی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری زنان زندان مرکزی استان قم انجام شده است. شرکت‌کنندگان پس از پاسخ به پرسش‌نامه افسردگی بک (ابزار آزمون) به دو گروه 11 نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. در روش مداخله پژوهش نیز به گروه آزمایش مهارت‌های مقابله اسلامی توکل، ذکر خداوند، صبر، دعا و مناجات، اعتراف و توبه، نماز و امیدواری به خداوند آموزش داده شد. پس از انجام پس‌آزمون برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌های توصیفی و آزمون کواریانس استفاده شده است. بر طبق یافته‌های پژوهش می‌توان گفت آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Coping Skills with a Religious Approach on Reducing Depression in Female Prisoners in Qom Province

نویسندگان [English]

  • Kyumarth Farah-Bakhsh 1
  • Hussein Bonyadi 2
  • Muhammad Mohsen Mohtadi 3
1 Associate Professor in ATU, Tehran, Iran
2 MA of Guidance and Consultation, MIU, Qom, Iran
3 PhD Student of Consultation/ IAU of Qom, Iran
چکیده [English]

Depression is one of the mental disorders common among female prisoners. The present research aims at investigating the efficacy of teaching coping skills with a religious approach in reducing depression among female prisoners. It has been conducted based on two-group method of research with pre-test and post-test, with the statistical society composed of female prisoners in Qom province. The participants answered Beck’s questionnaire of depression as the testing device, and then were divided into two groups composed of 11 subjects (experimental and control groups). In the intrusive method of research, the subjects in experimental group were taught Islamic coping skills such as trust in God, remembering God, patience, prayer and supplication, confession and repentance, saying prayers and hope for God’s help. After the post-test, we used descriptive indices and covariance test to analyze the data. According to the findings of the research, we may say that teaching coping skills with a religious approach is effective in reducing depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • coping skills
  • religious approach
  • female prisoners