دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 1-108 
1. هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی

صفحه 7-26

هادی ارشاد حسینی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی


2. بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده)

محمدمهدی صفورایی؛ سیدحسین حیدری؛ عباس‌علی هراتیان؛ محمد زارعی توپخانه


6. نقش عوامل شخصیت و سبک زندگی مذهبی در سلامت روان

صفحه 85-98

سیدمهدی خطیب؛ مسعود جان‌بزرگی؛ کاظم رسول‌زاده طباطبایی