اثربخشی امید درمانی بر تغییر اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری شیعه‌‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی اثربخشی مداخله امید درمانی بر اهداف پیشرفت دانش‏آموزان دبیرستان‌های پسرانه ناحیه 1 شهر قزوین بوده است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان دبیرستان‏های پسرانه ناحیه 1 شهر قزوین از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مدرسه وسپس دو کلاس انتخاب و به‌ صورت تصادفی 23 نفر با اهداف اجتنابی پیشرفت با توجه به پرسش‌نامه الیوت و مک گریگور که شامل 4 مقیاس (1.هدف تبحرگرا 2. هدف اجتناب از تبحر 3. هدف عملکرد گرا 4.هدف اجتناب از عملکرد) است، برگزیده شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار داده شدند. پس از برگزاری 6 جلسه دو ساعته از مداخله امید درمانی گروهی با هدف تغییر اهداف پیشرفت در گروه آزمایش، در پایان مجددا پرسش‌نامه اهداف پیشرفت به عنوان پس آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌ وتحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه‌های مورد مطالعه در اهداف پیشرفت و مؤلفه‌های آن تفاوت معناداری وجود دارد. مداخله امید درمانی در تغییر و بهبود جنبه‌های اهداف پیشرفت مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Hope-Therapy in Changing the Educational Achievement Goals in Male High School Students

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mehralian 1
  • Afshin Zareie 2
  • Sayid Mahdi Husseini Motlagh 3
1 MA in educational psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 MA of Educational Psychology, ATU, Tehran, Iran
3 PhD Student of Shia Studies, URD, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at investigating the effect of hope-therapy intrusion on educational achievement goals in male high school students in district one of Qazwin. It is of quasi-experimental type with pre-test and post-test design. Two classes of students in a certain school were selected through cluster sampling; then, 23 students with avoidance achievement goals were selected using Elliot and McGregor’s questionnare composed of four scales (1. Mastery-approach goal, 2. Mastery-avoidance goal, 3. Performance-approach goal, 4. Performance-avoidance goal) and were placed into a control group and an experimental group. After 6 two-hours sessions of group hope-therapy intrusion aiming at changing achievement goals in experimental group, the post-test was conducted using the questionnaire of achievement goals in both control and experimental groups. The data were analyzed using the one-variable covariance analysis test. The results of covariance analysis showed that there is a meaningful difference between the groups in achievement goals and its components. Hope-therapy intrusion is effective in changing and improving aspects of achievement goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hope - therapy
  • achievement goals
  • Students