دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-162 
3. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر

صفحه 63-80

عباس‌علی هراتیان؛ جواد ترکاشوند؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی