اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو، با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران انجام شده است. طرح پژوهشی استفاده‌شده در این پژوهش، طرح آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، همه دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران بود که از میان جامعه آماری، 26 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه خویشتن‌داری جنسی، در سطح توصیف داده‌ها از میانگین و انحراف معیار، و در سطح تحلیل‌ استنباطی از آزمون کوواریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌های این پژوهش نشان داد که آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی، موجب افزایش خویشتن‌داری جنسی دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Spiritual Intelligence Components on Male Students' Sexual Self-Control

نویسندگان [English]

  • Nasir Abedini 1
  • Faramarz Sohrabi 2
1 PhD student in Psychology, University and Research Institute, Qom, Iran
2 Associate Professor Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to determine the effectiveness of teaching the components of spiritual intelligence on sexual self-control of male students of Tehran Universities. The research design used in this research is experimental with pretest posttest, control group. Among all male students of Tehran Universities, 26 participants  were selected using multistage random cluster sampling .The data were collected through sexual self-control questionnaire, for the description of data mean and standard deviation were used, and covariance test was used for inferential analysis. The results of data analysis showed that teaching the components of spiritual intelligence leads to increasing sexual self-control in male students of Tehran universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • sexual self-control
  • experimental design