مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان خانواده‌های دارای تک و دو فرزند با بیش از دو فرزند

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو، به مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی دانش‌‌آموزان خانواده‌های دارای تک و دو فرزند با خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند پرداخته است. حجم نمونه مورد پژوهش، 295 نفر از دانش‌آموزان اول تا سوم دبیرستان‌های شهرستان بهارستان استان تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و ابزار استفاده‌شده، پرسش‌نامه شخصیتی آیسنک و پرسش‌نامه رضایت از زندگی است. داده‌ها براساس آزمون مان ویتنی تحلیل شد. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که میانگین رتبه روان‌آزردگی و روان‌گسستگی دانش‌آموزان خانواده‌های یک و دو فرزند به‌طور معناداری بیش از دانش‌آموزان خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند است. همچنین، میان میانگین رتبه برون‌گرایی و رضایت از زندگی این دو گروه، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ درنتیجه، با افزایش جمعیت خانواده، احتمال سلامت شخصیت و رضایت از زندگی فرزندان، فزونی خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Traits and Life Satisfaction: A Comparison between Students from Families with one or two Children and Families with more than two Children

نویسنده [English]

  • Muhammad Zare’i Tubkhana
PhD Student of Psychology/ Research Center of Seminary and University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study compares the personality traits and life satisfaction of students from families with one or two children and families with more than two children. The sample included 295 high school students at first to third grades in city of Baharestan in Tehran province, who were selected through random cluster sampling. The research method is descriptive, correlation type and the instruments used were Eysenck Personality questionnaire and satisfaction of life questionnaire. Data were analyzed based on Mann-Whitney U test.
The findings indicate that an average score of neuroticism and schizophrenia in students from families with one and two children is significantly higher than those from families with more than two children. Also, there is no significant difference in the average score of extroversion and life satisfaction in these two groups; therefore, the more the number of members in the family, the more the possibility of personality health and life satisfaction of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • life satisfaction
  • number of children