رابطه حرمت‌خود با خودمهارگری اسلامی؛ با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

پژوهش پیش‌رو، با هدف شناسایی رابطه حرمت‌ خود و خودمهارگری در میان زنان و مردان انجام شد. تعداد 433 نفر از دانشجویان مرتبط با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، و پرسش‌نامه‌های حرمت‌ خود و پرسش‌نامه خودمهارگری اسلامی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و Z فیشر نشان داد که بین حرمت‌ خود کلی با خودمهارگری کلی و مؤلفه‌های آن ـ که شامل انگیزش خودمهارگری، خودنظارتگری، خودمهارگری هیجانی ـ رفتاری، خودمهارگری جنسی و هدف‌پذیری است ـ رابطه مثبت معناداری وجود دارد. . از سوی دیگر، تفاوت رابطه بین حرمت‌ خود و خودمهارگری در گروه مردان و زنان نیز معنادار بوده، ولی تفاوت معناداری میان افراد متأهل در قیاس با افراد مجرد دیده نمی‌شود. بنابراین با افزایش حرمت ‌خود افراد، می‌توان انتظار داشت که خودمهارگری مبتنی بر منابع اسلامی آنها نیز افزایش یابد که در این باره، متغیر جنسیت برخلاف متغیر وضعیت تأهل نیز می‌تواند نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Esteem and Islamic Self-Control, Based on Gender and Marital Status

نویسندگان [English]

  • Hamid Rafi‘i Honar 1
  • Abbas Ayne Chi 2
1 assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
2 PhD student in Psychology, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of determining the relationship between self-esteem and self-control among women and men. Through convenient sampling, 433 students from the office of supreme leader's representative at universities were selected, and they completed self-esteem and Islamic self-control questionnaires. Data ,analyzed using Pearson correlation and Fisher's Z test, showed that there is a significant positive relationship between overall self-esteem and overall self-control and its components including motivation for self-control, self-monitoring, emotional-behavioral self-control, sexual self-control and goal-acceptance.
 On the other hand, the difference in relationship between self-esteem and self-control among men and women is significant, but no significant difference was observed between married people compared to single ones. Therefore, with the increase of self-esteem we can expect an increase in people's self-control based on Islamic sources. In this regard, gender variable, unlike marital status, can also play a role

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-respect
  • self-control
  • virtue
  • self-esteem