از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو، با هدف مدل‌یابی، تبیین سازوکار اثرگذاری و آزمون نقش خودآگاهی و هویت در فرایند تأثیر خداآگاهی در سلامت روانی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است که از روش تحلیل مسیر، برای تجزیه و تحلیل داده‌های چهار مقیاس مربوط، که به‌طور همزمان بر روی 225 نفر نمونه اجرا شده بود، استفاده شد. یافته‌ها حاکی از برازش مطلوب مدل علّیِ ارائه‌شده و الگوی تحلیل مسیر خداآگاهی تا سلامت روانی از طریق میانجی‌گری «خودآگاهی» و «هویت‌یابی» بود. بنابراین، مکانیسم اثر خداآگاهی و ذکر و یاد خدا در آرامش و سلامت روانی، از طریق فرایندهای خودآگاهی و هویت‌یابی و درنتیجه با کارکردهای شخصیتی، در توحید، انسجام و تعادل نظام روانی، تبیین پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Awareness of God to Mental Health: Testing a Model Using Path Analysis

نویسنده [English]

  • Massoud Noor Alizadeh Mianji
Assistant Professor, Department of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of modeling, explaining the mechanism of effectiveness and testing the role of self-awareness and identity in the process of the impact of awareness of God on mental health. This research is a descriptive study using correlation, which utilizes path analysis for analyzing the data of four related scales, which were administered simultaneously on 225 samples.
The findings show that there is a goodness of fit in the causal model and in the pattern of path analysis of awareness of God to mental health through the mediation of "self-awareness" and “identity-finding ". Therefore, the mechanism of the impact of awareness of God‘s and His remembrance in serenity and mental health is explainable through the processes of self-awareness and identity-finding, and consequently, the personal functions in unity, solidarity and mental balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • awareness of God
  • Self-awareness
  • identity-finding
  • mental health
  • Path Analysis