رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با صفت اخلاقی تکبر

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش پیش­رو، تعیین رابطه میان روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، ویژگی‌های شخصیتی و تکبر است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن، همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین بودند که از این میان، تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب، و به پرسش‌نامه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، پرسش‌نامه پنج‌عاملی شخصیتی و مقیاس اسلامی تکبر ـ تواضع پاسخ دادند. داده‌ها به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، گام‌به‌گام تجزیه و تحلیل شد.             
نتایج نشان داد که همه حوزه‌های روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و زیرمقیاس روان‌آزردگی، ارتباط مثبت با تکبر دارند و زیرمقیاس‌های برون‌گرایی، تجربه‌پذیری، موافق‌ بودن و باوجدان بودن، رابطه‌ منفی با تکبر دارند. همچنین نمره کل روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، موافق ‌بودن، محدودیت‌های مختل، روان‌آزردگی و برون‌گرایی، توانایی تبیین بخش معناداری از واریانس تکبر را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Personality Traits with Ethical Code of Pride

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Haratiyan 1
  • Javad Torkashvand 2
  • Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi 3
1 PhD Student of Psychology, RIHU, Qom, Iran
2 PhD student in Psychology, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 lecturer (Ph.D.) in psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the relationship between early maladaptive schemas, personality traits and arrogance. The research method is descriptive, correlation type and the statistical population includes all the students of Islamic Azad University of Khomein .Among them, 384 students were selected through random sampling, and they responded to early maladaptive schemas questionnaire, the five-factor personality questionnaire and the Islamic scale of arrogance and humility. The data were analyzed Using Pearson correlation coefficient and stepwise regression
The results showed that all areas of early maladaptive schemas and sub- scale of neuroticism have a positive relationship with arrogance, and the subscales of extroversion, experienceability, agreeability and conscientiousness have a negative relationship with arrogance. The total score of early maladaptive schemas, agreeability, disordered restrictions, neuroticism and extroversion can explain a significant part of the variance of arrogance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • Personality Traits
  • arrogance