نقش واسطه‌ای قدردانی معیار مرجع (شکرگزاری دینی) در رابطه‌ بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

3 استادیار علوم تربیتی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

قدردانی علاوه بر اینکه یکی از سازه‌های مورد توجه روان‌شناسی مثبت‌نگر است، از منظر دین نیز از جایگاه و منزلت والایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطه‌ای شکرگزاری دینی در رابطه‌ بین قدردانی هنجارمرجع و رضایت از زندگی بود. به این منظور 104 نفر از دانش‌پژوهان موسسه امام خمینی قم، به سه پرسش‌نامه «قدردانی هنجارمرجع»، «قدردانی معیارمرجع» و نیز «رضایت از زندگی» پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهایSPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که با وجود همبستگی معنادار قدردانی معیارمرجع و قدردانی هنجارمرجع با رضایت از زندگی، مسیر مستقیم قدردانی هنجارمرجع به رضایت از زندگی معنادار نیست و قدردانی هنجارمرجع فقط به صورت غیرمستقیم و از طریق قدردانی معیارمرجع، رضایت از زندگی را تبیین می‌کند. نتایج این پژوهش، تبیینی منطقی را برای اهمیت نقش شکرگزاری دینی در موضوع رضایت از زندگی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intermediary Role of Criterion-Referenced Gratitude (Religious Thanksgiving) in the Relationship between Norm-Referenced Gratitude and Life Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Salarwand 1
  • Hossein Rezaeian Bilondi 2
  • Abolhasan Haqhani 3
1 MA of Psychology, IKI, Qom, Iran
2 PH.D Student of Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Educational Sciences, IKI, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at the intermediary role of religious thanksgiving in the relationship between norm-referenced gratitude and life satisfaction. To do so, 104 students in Imam Khomeini Educational and Research Institute answered three questionnaires of “norm-referenced gratitude”, “criterion-referenced gratitude” and “life satisfaction”. The data were analyzed through SPSS and LISREL softwares. The results of the analysis showed that in spite of a meaningful correlation of norm-referenced gratitude and criterion-referenced gratitude with life satisfaction, the direct path of norm-referenced gratitude does not lead to life satisfaction, and that norm-referenced gratitude just indirectly, through criterion-referenced gratitude, explains life satisfaction. The results of the research present a logical explanation for the importance of the role of religious thanksgiving in life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious thanksgiving
  • criterion-referenced gratitude
  • norm-referenced gratitude
  • life satisfaction