بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور برآورد روائی و پایائی نسخه تجدیدنظرشده مقیاس اولیه کارآمدی خانواده با تکیه بر منابع اسلامی اجرا شده است. این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی است. و در آن به روش نمونه‌گیری تصادفی و خوشه‌ای 590 نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان، مقیاس سنجش کارآمدی خانواده با تکیه بر منابع اسلامی را تکمیل کردند. در این پژوهش جهت بررسی روایی مقیاس، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی یافته‌ها نشانگر آن بود که فرم تجدیدنظرشده مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده دارای هشت عامل (رعایت حقوق، رضامندی و رشد، رابطه عاطفی و کلامی، اندیشه دینی، مسؤولیت پذیری و مشارکت، رفتار دینی، اعتماد و بخشش، و صداقت) می‌باشد. جهت بررسی پایائی مقیاس از روش بررسی همسانی درونی بوسیله آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمده است. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت این پرسش‌نامه دارای روائی و پایائی بالا بوده و عوامل منسجمی از آن به دست می‌آید که می‌توان با کاربرد آن، کارآمدی خانواده را بر اساس منابع اسلامی مورد مطالعه قرار داد و در پژوهش‌های آتی از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing Factor Structure of the Islamic Scale for Family Efficiency

نویسندگان [English]

  • Mohammah Mahdi Safouraei 1
  • Sayyid Hussein Heydari 2
  • Abbas Ali Haratiyan 3
  • Muhammad Zare’i Tubkhana 3
1 Associate Professor of Educational Psychology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
2 MA of Psychology, IKI, Qom, Iran
3 PhD Student of Psychology, RIHU, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at assessing the reliability and validity of the revised edition of the initial scale for family efficiency based on Islamic sources. It is of correlation research type wherein 590 subjects were selected through random cluster sampling. The participants completed the scale of assessing family efficiency based on Islamic sources. Here, we used factor analysis to assess the validity of the scale.
The factor analysis of the findings showed that the revised form of the Islamic scale for family efficiency contains eight factors including: 1. Observing one’s rights, 2. Satisfaction and growth, 3. Emotional and verbal relation, 4. religious thought, 5. Taking on responsibility and cooperation, 6. Religious behavior, 7. Trust and forgiveness, and 8. Truthfulness. To assess the reliability of the scale, we assessed internal consistency using Cronbach’s alpha. The reliability was at 0.96. Based on the findings of the research, we may say that the questionnare enjoys a high reliability and validity, and consistent factors are obtained through it. Accordingly, one may use it to investigate the family efficiency based on Islamic sources in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • Islamic scale
  • family efficiency
  • Validity
  • Reliability