اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 دکتری روان‌شناسی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

ازدواج مهم ترین و اساسی ترین رابطه بشری توصیف شده است؛ زیرا بنای رابطه خانوادگی و تربیت نسل آینده را فراهم می سازد. از طرفی بهترین وسیله ارتباط انسان ها گفت وگو و مراودات کلامی است؛ زیرا انسان ها می توانند از این راه نیاز ها و خواسته های خود را به یکدیگر انتقال دهند. هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر سطح عملکرد خانواده است. روش انجام این پژوهش از نوع آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان در این پژوهش به پرسش نامه عملکرد خانواده مک مستر پاسخ دادند. جامعه آماری این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از میان تمام زنان متأهل منطقه 15 شهر تهران که از سطح عملکرد خانوادگی خود رضایت نداشتند، انتخاب شدند. داده های به دست آمده با روش آمار استنباطی تحلیل کوواریانس بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش مهارت های کلامی مبتنی بر منابع اسلامی در افزایش سطح عملکرد خانواده و خرده مقیاس های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی تأثیر داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر های جمعیت شناختی، تحصیلات، سن و سن ازدواج تأثیری بر بالا بردن سطح عملکرد خانواده در نمونه آماری نداشته است. در نتیجه، این بسته آموزشی با مداخله و ایجاد تغییر در آشنایی همسران با الگو های دینی رفتار کلامی و غیرکلامی در تعامل با یکدیگر و رسیدن به بهترین سبک ارتباط، یعنی سبک صریح و محترمانه، توانسته است در فرایند ارتباط زوجین و عملکرد خانواده تغییرات مثبتی به وجود آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of training verbal skills on improvement of family functioning, with an emphasis on Islamic sources.

نویسندگان [English]

  • Muhammad Salimi 1
  • Mohmmad Reza Salari Far 2
  • Mahdi Jafari 3
1 Master of Guidance and Counseling, Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
2 PhD in Psychology, Assistant Professor, Research Institute of howzeh and university, Qom, Iran
3 Master of Guidance and Counseling, Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

Marriage has been described as the most important and fundamental human relationship; Because it provides the foundation for family relationships and the upbringing of the next generation. On the other hand, the best means of human communication is dialogue and verbal communication; Because human beings can convey their needs and desires to each other in this way. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of verbal skills training with emphasis on Islamic sources on the level of family performance. The method of this research was experimental in the form of pre-test and post-test design with a control group. Participants in this study answered the McMaster Family Performance Questionnaire. The statistical population of this study was selected through cluster random sampling among all married women in the 15th district of Tehran who were not satisfied with their level of family performance. The obtained data were analyzed by inferential statistics analysis of covariance. The results show that teaching verbal skills based on Islamic sources has an effect on increasing the level of family performance and subscales of problem solving, communication, roles, emotional companionship, emotional integration, behavior control and overall performance. The results also show that demographic variables, education, age and age of marriage had no effect on increasing the level of family performance in the statistical sample. As a result, this educational package by intervening and making changes in the spouses' familiarity with religious patterns of verbal and non-verbal behavior in interaction with each other and achieving the best communication style, ie explicit and respectful style, has been able to make positive changes in the couple communication process and family performance. create.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic teachings
  • verbal skills
  • Family functioning
  • women