ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، مؤسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی است. ازاین رو محقق با استفاده از قرآن و روایات و تبیین مؤلفه ها و نشانه های سازه حضور قلب، در پی ارائه آزمونی است که حضور قلب را در نماز افراد بزرگسال اندازه گیری نماید. روش تحقیق به دو شیوه توصیفی و پیمایشی است. در روش توصیفی آموزه های دین جمع آوری و مؤلفه ها و نشانه های طبقه بندی شده سازه مورد تحلیل و ارزیابی 8 کارشناس دینی قرار گرفته است. در روش پیمایشی نیز ارزیابی روایی و اعتبار آزمون در نمونه 70 نفری از طلاب و دانشجویان شهر قم بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آماری متناسب با سؤال های پژوهش، شامل همبستگی پیرسون، اسپیرمن، ضریب دونیمه سازی گاتمن، ضرایب کندال، آلفای کرونباخ و آزمون خی دو، استفاده شده است. نتایج پژوهش روایی محتوای آزمون را با توجه به ارزیابی 10 نفر از کارشناسان در حد مطلوب نشان می دهد. ضریب همبستگی نظرات کارشناسان مثبت و معنادار است و ضریب تطابق کندال 369/0 است که در سطح 01/0 معنا می دهد. همچنین اعتبار اولیه آزمون با توجه به میزان آلفای کرونباخ 909/0، همبستگی دونیمه 790/0، ضریب دونیمه سازی اسپیرمن بروان 883/0 و دونیمه سازی گاتمن 867/0 محاسبه گردید. روایی سازه، همبستگی تک تک سؤالات با نمره کل، همبستگی مؤلفه ها با نمره کل و همبستگی مؤلفه ها با یکدیگر نیز محاسبه شد که روایی مطلوبی را گزارش می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Construction of an Initial Test Regarding the Presence of Heart While Praying Based on the Islamic Sources

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rahimi Nadaf 1
  • Mohammadreza Ahmadi 2
  • Hamid Rafi‘i Honar 3
1 Master of Counseling and Guidance, Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to construct a preliminary test for the presence of the heart in prayer based on Islamic sources. Therefore, using the Qur'an and narrations and explaining the components and signs of the structure of the presence of the heart, the researcher seeks to provide a test that measures the presence of the heart in the prayers of adults. The research method is descriptive and survey. In the descriptive method, the teachings of religion are collected and the components and classified signs of the structure are analyzed and evaluated by 8 religious experts. In the survey method, the validity and reliability of the test were evaluated in a sample of 70 students in Qom. To analyze the data, indicators and statistical methods appropriate to the research questions were used, including Pearson correlation, Spearman, Guttmann halving coefficient, Kendall coefficients, Cronbach's alpha and Chi-square test. The results of the research show the validity of the test content according to the evaluation of 10 experts to the desired level. The correlation coefficient of experts' opinions is positive and significant and Kendall's matching coefficient is 0.369, which means at the level of 0.01. Also, the initial validity of the test was calculated according to Cronbach's alpha level of 0.909, half-correlation of 0.790, Spearman-Brown halving coefficient of 0.883 and Guttman halving of 0.867. Structural validity, correlation of individual questions with total score, correlation of components with total score and correlation of components with each other were also calculated, which reports good validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presence of heart
  • prayer
  • Islamic sources
  • Initial Test
  • reliability and validity