ساخت آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

این پژوهش بنیادی با هدف طراحی و ساخت آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری و با روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی انجام شده است. برای این پژوهش، با مراجعه به منابع اسلامی، آموزه های تعامل مردان با همسر به گونه استدلالی جمع آوری شد و پس از طی مراحل ساخت و اعتبارسنجی، پرسش نام های 36 گویه ای بین 383 نفر از معلمان مرد متأهل شهر قم که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، به اجرا درآمد. در بررسی روایی مقیاس، موافقت 92درصدی کارشناسان، گویای روایی محتوای مقیاس بود. تحلیل عاملی اکتشافی یافته ها نشانگر آن بود که آزمون پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری دارای هشت عامل (1. تعهد و مسولیت پذیری؛ 2. ارتباطی؛ 3. امور مالی؛ 4. تمرکز/توجه هیجانی؛ 5. همدلی فعال؛ 6. هدیه دادن؛ 7. خوش بینی و گذشت؛ 8. رشد دینی) است. آلفای کرونباخ 88/0 و ضریب دونیمه سازی 751/0 نشانگر اعتبار درونی این مقیاس است. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت این پرسش نامه اعتبار و روایی مطلوبی دارد و عوامل منسجمی از آن به دست می آید که می توان با کاربرد آن، پای بندی مردان به آموزه های اسلامی همسرداری را مطالعه و از آن در حیطه های تحقیق و درمان استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing the Test of Men's commitment, to Islamic teachings on conjugal relation

نویسندگان [English]

  • Sayyid Hussein Heydari Khurmizi 1
  • Rahim Narooei Nosrati 2
  • Abolfazl Quddusi 1
1 MA of Psychology, IKI, Qom, Iran
2 associate professor, the Department of Psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

This fundamental research has been done with the aim of designing and constructing a test for men to adhere to the Islamic teachings of marriage and with a descriptive-analytical and survey method. For this study, referring to Islamic sources, the teachings of men interacting with their wives were collected in an argumentative manner, and after the construction and validation process, 36-item name questions were asked among 383 married male teachers in Qom, as a sample. Cluster pickings were selected and implemented. In examining the validity of the scale, 92% of the experts agreed with the validity of the content of the scale. Exploratory factor analysis of the findings showed that the test of men's adherence to the Islamic teachings of marriage has eight factors (1. Commitment and responsibility; 2. Communication; 3. Finance; 4. Emotional focus / attention; 5. Active empathy; 6. giving gifts; 7. optimism and forgiveness; 8. religious growth). Cronbach's alpha of 0.88 and a halving coefficient of 0.751 indicate the internal validity of this scale. Based on the research findings, it can be said that this questionnaire has a good validity and validity and coherent factors are obtained from it that can be used to study the adherence of men to the Islamic teachings of marriage and from it in the fields of research and Used treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Men's commitment
  • Islamic teachings on conjugal relation and fidelity