نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه جهت گیری دینی با شادی و رضایت از زندگی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دکترای روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه جهت گیری دینی با بهزیستی فاعلی انجام شد. 399 دانشجو به مقیاس شادی فاعلی، مقیاس رضایت از زندگی، مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری دینی و آزمون اصلاح شده هدف در زندگی پاسخ دادند. این پژوهش از نوع همبستگی است و از روش هائی چون ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون سوبل برای تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها نشان داد روابط شاخص های دینداری با شادی و رضایت از زندگی مثبت و معنادار بود. این روابط در مورد رضایت از زندگی و هدف در زندگی نیرومند تر بود. رابطه هدف در زندگی با متغیر های دینی و بهزیستی فاعلی مثبت بود و نقش واسطه ای هدف در زندگی در رابطه با جهت گیری دینی با شاخص های بهزیستی تائید شد. پژوهش حاضر به شناخت رابطه دینداری با بهزیستی و سلامت روانی کمک می کند و راهکار هایی برای پژوهش های آینده در اختیار می گذارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intermediary role of purpose in life in relationship between religious orientation and satisfaction in life

نویسنده [English]

  • Naser Aqa Babaie
PhD in General Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of purpose in life in relation to religious orientation and actual well-being. 399 students responded to the Activity Happiness Scale, the Life Satisfaction Scale, the Revised Religious Orientation Scale, and the Modified Life Purpose Test. This research is a correlational study and methods such as correlation coefficient, regression and Sobel test were used to analyze the findings. Findings showed that the relationship between religiosity indicators and happiness and life satisfaction was positive and significant. These relationships were stronger in terms of life satisfaction and purpose in life. The relationship between purpose in life and religious variables and actual well-being was positive and the mediating role of purpose in life in relation to religious orientation with welfare indicators was confirmed. The present study helps to understand the relationship between religiosity and well-being and mental health and provides solutions for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • religious orientation
  • subjective well-being
  • purpose in life