رابطه بهزیستی معنوی با هوش اخلاقی و هدف در زندگی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اخلاقی و هدف در زندگی با بهزیستی معنوی در دانشآموزان دبیرستانی است. این پژوهش از نوع همبستگی است و حجم نمونه پژوهش 250 نفر از دانشآموزان دبیرستانهای شهرستان دلفان هستند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه بهزیستی معنوی، هوش اخلاقی و هدف در زندگی بودند. دادهها با نرم افزار 18 SPSS تحلیل و با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که متغیرهای پژوهش از ارتباط معناداری با یکدیگر برخوردارند و هوش اخلاقی و هدف در زندگی به شکلی معنادار بخشی از واریانس بهزیستی معنوی را پیشبینی میکنند. در مجموع میتوان گفت که هدفمندی در زندگی و دستیابی به هوش اخلاقی میتواند بهزیستی معنوی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between spiritual well-being, moral intelligence and purpose in life

نویسندگان [English]

  • Hadith Cheraghiyan 1
  • Mohammed Hussain khani 2
  • Muhammad Zare’i Tubkhana 3
  • Seyyida Khadije Moradian Gize-Roud 4
1 PhD Student of Consultation/ Muhaqqeq Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Master of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD Student of Psychology/ Research Center of Seminary and University, Qom, Iran
4 PhD Student in Educational Psychology, Lorestan University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between moral intelligence and purpose in life with spiritual well-being in high school students. This research is a correlational study and the sample size of the study is 250 high school students in Delfan city who were selected using multi-stage cluster sampling method. The instruments used were spiritual well-being questionnaire, moral intelligence and purpose in life. Data were analyzed by SPSS 18 software and analyzed by Pearson correlation test and regression analysis. The results of data analysis show that research variables have a significant relationship with each other and moral intelligence and purpose in life significantly predict part of the variance of spiritual well-being. In general, it can be said that purposefulness in life and achieving moral intelligence can lead to spiritual well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral intelligence
  • purpose in life
  • spiritual well-being