نویسنده = محمدرضا رمضانی چالش‌تری
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی سبک های هویت دختران نوجوان براساس عزت نفس و خود پنداره آنها

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1401، صفحه 113-131

فاطمه داوری شلمزاری؛ محمدرضا رمضانی چالش‌تری


2. الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-30

محمدرضا رمضانی چالش‌تری؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ رامین تبرایی