بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده در میان دانش‌آموزان دبیرستانی است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. حجم نمونه مورد پژوهش 316 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه و دخترانه شهرستان رباط‌کریم است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسش‌نامه‌ 90 سؤالی شخصیتی آیسنک، پرسش‌نامه‌ 5 سؤالی رضایت از زندگی و پرسش‌نامه‌ 12 سؤالی امید اشنایدر است. داده‌ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره همزمان تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن است که روان‌گسسته‎گرایی و روان‌رنجوری با کاهش رضایت از زندگی و برون‌گرایی با افزایش رضایت از زندگی همبستگی دارد. همچنین، روان‌گسسته‎گرایی و روان‌رنجوری با کاهش امید به آینده و برون‌گرایی با افزایش امید به آینده همبستگی دارد. یافته دیگر اینکه روان‌گسسته‌گرایی، برون‌گرایی و روان‌رنجوری می‌توانند حدود 5/18 درصد از واریانس رضایت از زندگی و 17 درصد از واریانس امید به آینده را تبیین نمایند. بنابراین، پرورش ویژگی‌های شخصیتی کارآمد، نقش مهمی در رضایت از زندگی و امید به آینده در میان دانش‌آ‌موزان دبیرستانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Personality with Life Satisfaction and Hope in Future

نویسندگان [English]

  • Muhammad Zare’i Tubkhana 1
  • Hadith Cheraghiyan 2
  • Sayyida Khadija Muradiani 3
  • Ali Zahiri Hashem Abadi 4
1 PhD Student of Psychology/ Research Center of Seminary and University, Qom, Iran
2 PhD Student of Consultation/ Muhaqqeq Ardabili University, Ardabil, Iran
3 PhD Student of Consultation/ Lorestan University, Lorestan, Iran
4 MA of Psychology/ Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research aims at investigating the relationship between life satisfaction and hope for future among high school students. It is of descriptive and correlation type. The research sample was composed of 316 male and female high school students in Robat Karim, selected through cluster random sampling. The research tools consisted of Eysenck’s 90-question questionnaire on personality, a 5-question questionnaire on life satisfaction, and Snyder’s 12-question hope scale. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and Multivariate regression. The research findings showed that Psychoticism and Neuroticism are correlated with decrease in life satisfaction and Extraversion is correlated with increase in life satisfaction. Besides, Psychoticism and Neuroticism are correlated with decrease in hope for future and Extraversion is correlated with increase in hope for future. Another finding is that Psychoticism and Neuroticism and Extraversion can explain 18/5 percent of variance of life satisfaction and 17 percent of variance of hope for the future. So, nurturing efficient personality characteristics plays an important role in life satisfaction and hope for future among high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • life satisfaction
  • hope for future