نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر: نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح سه تعلیم و تربیت اسلامی، جامعۀالزهراء(س)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر در میان دانشجویان و طلاب شهر قم است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین‌منظور، از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌و‌‌ دانشگاه دولتی شهر قم و طلاب حوزه علمیه قم 163 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر (ARMSS)، کمال‌گرایی (TPI) و‌ طرح‌واره‌های ناسازگار ‌اولیه (YSQ-SF) پاسخ دادند. در تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین حوزه‌های بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل،‌ دیگر‌جهت‌مندی، محدودیت‌های مختل، مؤلفه‌های تلاش برای عالی بودن، نیاز به تأیید و فشار از سوی والدین با نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر رابطه همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام نشان داد که حوزه بریدگی و طرد طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و مؤلفه‌های فشار از سوی والدین، نشخوار‌فکری و تلاش برای عالی ‌بودن از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر هستند. این یافته‌ها نقش مهم کمال‌گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه را در شکل‌گیری نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes Related to Mate Selection: the Roles of Perfectionism and Early Maladaptive Schemas

نویسندگان [English]

  • Fereshte Saffari-zade 1
  • Hossein Rezaeian Bilondi 2
1 Graduate in Level Three of Islamic Teaching and Training/ Jame’at al-Zahra, Qom, Iran
2 PH.D Student of Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

This study aims at investigating the roles of 'perfectionism' and 'early maladaptive schemas' in predicting attitudes towards mate selection among university and seminary students in Qum city, Iran. This was a descriptive and correlational study: 163 students were selected at universities (government and non-government) and seminaries of Qom city through available random sampling. They all completed three questionnaires: 'Attitudes about Romance and Mate Selection Scale' (ARMSS), Hill's (2004) 'The Perfectionism Inventory', and 'The Young Schema Questionnaire–Short Form' (YSQ-SF). Data were analyzed using correlation coefficients and stepwise regression analyses. The findings indicated that 'attitudes about mate selection' had significant correlations with domains of 'Disconnection/rejection', 'Impaired autonomy' 'Impaired performance', 'Other-directedness', and 'Impaired limits', and components of 'Striving for excellence', 'Need for approval', and 'Perceived parental pressure'. The results of stepwise multiple regression analyses showed that the domain of 'Disconnection/rejection' in early maladaptive schemas' domains, and the components of 'perceived parental pressure', 'Rumination', and 'Striving for excellence' from perfectionism's components are among the most important predictors of 'attitudes towards mate selection'. These findings reveal the important roles of perfectionism and early maladaptive schemas in shaping attitudes about mate selection. Thus, for reinforcing logical believes and attitudes in mate selection in people, it appears necessary to design educational preventing programs for them, considering these variables. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • early maladaptive schemas
  • attitudes towards mate selection
  • marriage