بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی پرسش نامه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دارالحدیث قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی گرایش مثبت‌گرا، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر و بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسش نامه آن، بر اساس منابع اسلامی تدوین و انجام شده است. برای این پژوهش، با روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای، 344 نفر از طلاب و دانشجویان انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسش نامه لذت بری سعادت نگر و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی پاسخ دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هماهنگی درونی فرم کوتاه پرسش نامه برابر با 89/0 و دارای 5 عامل است و پرسش نامه از روایی سازه قابل قبولی برخوردار است؛ با این تفاوت که روایی سازه آن بالاتر از روایی سازه فرم اولیه است. مجموع عوامل استخراج شده، واریانس بیشتری را تبیین می کنند و عوامل از نظر مفهومی با مؤلفه های مدل نظری هماهنگی بیشتری دارند. بین نمرات لذت بری سعادت نگر با مقیاس بهزیستی روان شناختی همبستگی معنادار مشاهده شد که نشان از روایی همگرای آن دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the factors of Eudemonic Savoring; Re- Investigating the psychometric Features of the questionnaire

نویسندگان [English]

  • Mahdi Abbasi 1
  • Mahmood Isfahaniyan 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Dar al-Hadith, Qom, Iran
2 M.Sc. Student of Islamic Psychology Positive Orientation, University of Quran and Hadith, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study has been compiled and conducted based on Islamic sources with the aim of identifying the factors of blissful pleasure and examining the psychometric properties of the short form of its questionnaire. For this study, 344 students were selected by cluster random sampling method and answered the short form of Happiness Pleasure Questionnaire and Psychological Welfare Questionnaire. The results of this study show that the internal consistency of the short form of the questionnaire is equal to 0.89 and has 5 factors and the questionnaire has an acceptable construct validity; With the difference that the validity of the structure is higher than the validity of the original form. The sum of the extracted factors explains more variance and the factors are conceptually more in line with the components of the theoretical model. There was a significant correlation between the scores of blissful pleasure and the psychological well-being scale, which indicates its convergent validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eudemonic Savoring
  • , Eudemonic
  • , Savoring, internal harmony, factor analysis