رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور گرمسار، ایران

چکیده

یکی از مشکلات شایع در دنیای امروز خانوادهها، تعارضهای زناشویی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی است که به منظور بررسی رابطه روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری درمیان همسران متعارض و غیرمتعارض انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را متأهلین فعلی استان سمنان تشکیل میدادند. از کل جامعه آماری، تعداد 782 نفر با استفاده از نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. دادهها با استفاده از روشهای همبستگی پیرسون و آزمون Z فیشر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج، ضمن به چالش کشیدن کارکرد روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، نقش تعدیلکنندگی متغیر تعارض زناشویی را مورد تأیید قرارداد. بدین معنا که رابطه دینداری و روانبنههای ناسازگار اولیه در گروه همسران غیرمتعارض به میزان معناداری قویتر است.




 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Primary incompatible Schemas and Piety among conflicting and non-conflicting spouses

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Haratiyan 1
  • Masoud Janbozorgi 2
  • Mozhgan Agah Haris 3
1 PhD Student of Psychology, RIHU, Qom, Iran
2 Associate Professor of Psychology, RIHU, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University of Garmsar, Iran
چکیده [English]

One of the most common problems in today's world of families is marital conflict. The present study is a descriptive and correlational study that was conducted to investigate the relationship between primary maladaptive psychosis and religiosity between conflicting and non-conflicting spouses. The statistical population of this study consisted of current married people in Semnan province. From the total statistical population, 782 people were selected as a research sample using multistage random sampling. Data were analyzed using Pearson correlation and Fisher's exact test. The results, while challenging the function of early maladaptive psychoses and religiosity, confirmed the moderating role of the marital conflict variable. This means that the relationship between religiosity and early maladaptive psyches is significantly stronger in the group of non-conflicting spouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary incompatible Schemas
  • religious commitment
  • piety
  • spousal conflict