نویسنده = حسن تقیان
تعداد مقالات: 3
1. رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-106

حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی؛ حسین کفیل


2. رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-75

حسین صادقیان؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان


3. پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-158

محمدهادی باقی؛ جعفر جدیری؛ حسن تقیان