نویسنده = مسعود نورعلیزاده میانجی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-40

سعید زارع بنادکوکی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


2. پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کاستی خداآگاهی و حرمت‌خود دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

محمد حیدری؛ رضا مهکام؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


3. از خداآگاهی تا خودمهارگری؛ آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 60-80

عبدالله رحیمی؛ رحیم میردریکوندی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


4. ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 7-28

مسعود نورعلیزاده میانجی؛ ابوالقاسم بشیری


5. از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 5-41

مسعود نورعلیزاده میانجی