دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1397 
3. مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

صفحه 39-65

رامین عزت‌طلب مقدم؛ عباس پسندیده؛ حمید رفیعی‌هنر