دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-123 
2. رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین

صفحه 25-40

سعید زارع بنادکوکی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


3. طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا

صفحه 41-61

عباس خلیلی؛ رضا مهکام؛ حسین رضائیان بیلُندی