دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 1-120 
1. ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن

صفحه 7-28

مسعود نورعلیزاده میانجی؛ ابوالقاسم بشیری


6. رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر

صفحه 95-109

حدیث چراغیان؛ مریم زینیوند؛ ناصر حیدری؛ محمد زارعی توپخانه