دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1401، صفحه 1-135 
2. مؤلفههای نگرش به فرزندآوری و فرزندپروری بر اساس منابع اسلامی

صفحه 27-49

سعید شریف یزدی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا بنیانی؛ معصومه سلطانی پور