دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1402، صفحه 1-148 
2. طراحی و ساخت مقیاس زمینه‌یابی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی (مقیاس اولیه)

صفحه 37-63

محمد زارعی توپخانه؛ راضیه جعفری؛ علی زهیری هاشم آبادی؛ حدیث چراغیان