دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1401، صفحه 7-130 
1. مدل مفهومی انگیزش پیشرفت در منابع اسلامی

صفحه 7-25

سید علی اشرف‌زاده؛ محمدصادق شجاعی