دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-139 
4. ‌مهارت‌های گفتاری و شنیداری از منظر آموزه‌های دینی

صفحه 77-101

اسماعیل فدوی صومعه سرائی؛ محمدرضا احمدی؛ جعفر هوشیاری


5. رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین

صفحه 103-121

محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ علی صادقی سرشت؛ حسن شکری