تعداد مقالات: 110

1. هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-26

هادی ارشاد حسینی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی


2. بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده(فرم تجدیدنظرشده)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394

محمدمهدی صفورایی؛ سیدحسین حیدری؛ عباس‌علی هراتیان؛ محمد زارعی توپخانه


3. اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 45-56

کیومرث فرح‌بخش؛ حسین بنیادی؛ محمدمحسن مهتدی


4. از خداآگاهی تا سلامت روان: آزمون یک مدل با کاربرد تحلیل مسیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 5-41

مسعود نورعلیزاده میانجی


5. تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-19

جواد خبازیان؛ محمدصادق شجاعی


6. شکل‌گیری اختلال وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حسین علی‌پور؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدرضا احمدی


7. ساخت پرسشنامه اولیه احسان در روابط میان‌فردی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-26

محمد محسن گلوردی یزدی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی


9. راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-27

محسن سرمدی‌نیا؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمید رفیعی‌هنر


10. بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-22

حسین رادمرد؛ فاطمه سعیدی


11. الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-30

محمدرضا رمضانی چالش‌تری؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ رامین تبرایی


13. کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سجاد فتحی‌زاده؛ رضا مهکام؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


14. ساخت و اعتباریابی مقیاس پایبندی به حجاب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-18

محمد زارعی توپخانه؛ عباس‌علی هراتیان؛ هادی ارشاد حسینی؛ محمدصادق شجاعی


15. ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 7-28

مسعود نورعلیزاده میانجی؛ ابوالقاسم بشیری


16. مؤلفه‌های فرایندی و ساختاری هویت دینی بر پایه منابع اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-26

نجیب‌الله نوری؛ علی عسکری؛ رحیم نارویی نصرتی؛ محمدصادق شجاعی


17. اثربخشی آموزش مهارت‌های کلامی با تأکید بر منابع اسلامی بر بهبود عملکرد خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 7-24

محمد سلیمی؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ مهدی جعفری


19. تحلیل روان‌شناختی تأثیر انگیزه در جزای عمل با تکیه بر متون دینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-37

حامد دژآباد؛ سیده‌محبوبه کشفی؛ محمود عاشوری


20. آثار روان‌شناختی گریه در منابع اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 23-37

اسماعیل ربیع‌زاده؛ نجیب‌الله نوری


21. رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-40

سعید زارع بنادکوکی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی


22. ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 25-42

محمدعلی رحیمی نداف؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی‌هنر


23. مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-42

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


25. بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-54

محمود نوذری؛ مجتبی حیدری؛ علی عسکری؛ سیدمحمدرضا موسوی‌نسب کرمانی